Planschade en Nadeelcompensatie

Planschade betreft de financiële vergoeding door de gemeente van schade die iemand lijdt als gevolg van een planologische wijziging (bijvoorbeeld de wijziging van een bestemmingsplan). De regeling van planschadevergoeding is te vinden in artikel 6.1 en verder van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De achtergrond van deze regeling van tegemoetkoming in de schade is dat een individu niet moet opdraaien voor de schade die wordt veroorzaakt door een planologische maatregel ten behoeve van de gemeenschap. Planschade is een wettelijk recht, dat al ruim 40 jaar bestaat. Kort samengevat kan gesteld worden dat u recht kunt hebben op een planschadevergoeding indien uw eigendom in waarde daalt en/of uw woongenot verslechtert door een nadelige wijziging van de planologie. Daarnaast is het ook mogelijk dat een bedrijf zich geconfronteerd ziet met een beperking van zijn uitbreidingsmogelijkheden, waardoor in de toekomst een derving van het inkomen te verwachten is. Hierbij kunt u denken aan een wijziging van het bestemmingsplan of aan een vrijstellingsbesluit. Met de wijziging wordt bijvoorbeeld de aanleg van een woonwijk, een bedrijventerrein of een doorgaande weg mogelijk gemaakt op het voormalige agrarisch gebied aan de rand van een dorp. Ook kunnen bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom woningen, winkels of scholen gebouwd worden op voormalige sportvelden, grasvelden of parkeerplaatsen.

Lees meer

Door een aantal instanties zijn speciale nadeelcompensatieregelingen opgesteld, zoals de Regeling Nadeelcompensatie Rijkswaterstaat, de Regeling Nadeelcompensatie Nederlandse Spoorwegen, de regeling Nadeelcompensatie Betuweroute. Lagere overheden hebben vaker een algemene verordening ter vergoeding van nadeelcompensatie. Een maatregel waarbij nadeelcompensatie aan de orde kan zijn, is bijvoorbeeld een langdurige afsluiting van een weg waardoor er voor bepaalde ondernemers nadeel ontstaat. Dit nadeel kan bijvoorbeeld bestaan uit het omrijden naar bedrijfsonderdelen of verlies van klanten waardoor er minder omzet wordt gegenereerd. De ontstane schade kan op basis van nadeelcompensatie worden vergoed. Met name bij grote projecten zoals de aanleg van een snelweg, is bij de betrokken overheidsinstantie een regeling voor nadeelcompensatie aanwezig. In ontwikkeling is de Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Deze is thans deels in werking getreden voor de onrechtmatige overheidsbesluiten. Voor het deel nadeelcompensatie zal de wet naar verwachting binnenkort in werking treden

Rentmeesterskantoor Ceelen kan u adviseren en ondersteunen in gevallen van planschade en nadeelcompensatie. Aanvraag van schadevergoeding en begroting van de schade is bekend werk voor Rentmeesterskantoor Ceelen daarbij natuurlijk rekening houdend met de wettelijke bepalingen de actuele jurisprudentie. In het geval dat er sprake is van nadeel als gevolg van een planologische maatregel of als gevolg van een door de overheid uitgevoerd werk, zijn wij u graag van dienst. Wij kunnen u adviseren over de vraag of sprake is van een recht op vergoeding van de schade. Tijdens de procedure behartigen wij uw belangen verder bij een eventuele hoorzitting en in de eventueel te voeren bezwaar- en beroepsprocedure.

Neem contact met ons op voor meer informatie.