print pagina
X
sluit pagina
PLANSCHADE EN NADEELCOMPENSATIE

Planschade betreft de financiële vergoeding door de gemeente van schade die iemand lijdt als gevolg van een planologische wijziging (bijvoorbeeld de wijziging van een bestemmingsplan). De regeling van planschadevergoeding is te vinden in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De achtergrond van deze regeling van schadevergoeding is dat een individu niet moet opdraaien voor de schade die wordt veroorzaakt door een planologische maatregel ten behoeve van de gemeenschap. Planschade is een wettelijk recht, dat al ruim 30 jaar bestaat. Kort samengevat kan gesteld worden dat u recht kunt hebben op een planschadevergoeding indien uw eigendom in waarde daalt en/of uw woongenot verslechtert door een nadelige wijziging van de planologie. Hierbij kunt u denken aan een wijziging van het bestemmingsplan of aan een vrijstellingsbesluit ex artikel 19 WRO. Met de wijziging wordt bijvoorbeeld de aanleg van een woonwijk, een bedrijventerrein of een doorgaande weg mogelijk gemaakt op het voormalige agrarisch gebied aan de rand van een dorp. Ook kunnen bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom woningen, winkels of scholen gebouwd worden op voormalige sportvelden, grasvelden of parkeerplaatsen.

Wijziging van de wet

Na bekrachtiging door de Eerste kamer zal begin 2005 een aantal wijzigingen worden doorgevoerd inde planschadewetgeving. Deze wijzigingen voorzien in:

- wijziging van het bevoegd gezag voor toekenning van planschade: voortaan burgemeester en wethouders in plaats van gemeenteraad
- invoering van een drempelbedrag, te restitueren bij een positieve beslissing op de planschadeclaim: 300 Euro; bij gemeentelijke verordening te verhogen of te verlagen met ten hoogste twee derde
- invoering van een verjaringstermijn van vijf jaar voor het indienen van aanvragen om planschadevergoeding

Een planschadevergoeding wordt aangevraagd bij de gemeente. De gemeente heeft immers de schade veroorzaakt door de planologie te wijzigen. De gemeente kan eventueel weer afspraken maken met de projectontwikkelaar over de doorberekening van de planschade. De procedure duurt vanaf de start tot het besluit gemiddeld 1,5 jaar. Mocht de gemeente de procedure niet volgens de regels doorlopen of niet tot toekenning overgaan dan kan daartegen bezwaar worden aangetekend en desnoods beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter. In totaal kan de procedure dan wel 5 jaar duren. Uit de praktijk blijkt dat lang niet iedere particuliere woningeigenaar op de hoogte is van het feit dat het recht op planschade bestaat. Zelfs als in beroep bij de rechtbank of in hoger beroep bij de Raad van State een bestuursrechtelijke procedure wordt gestart met het doel een nadelig bouwplan tegen te houden, en deze procedure gaat verloren, weet men vaak niet dat daarna wellicht nog een planschadeprocedure gevoerd kan worden. Bovendien blijkt dat als men wel op de hoogte is van het planschaderecht, men vaak niet weet hoe de procedure werkt en dat men er eigenlijk ook niet zoveel zin meer in heeft of tijd voor heeft.

- Art. 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: U kunt dus recht hebben op planschade als uw eigendom in waarde daalt of als u een andere schade lijdt door de wijziging van een bestemmingsplan. Onder nadeelcompensatie (vroeger bestuurscompensatie) worden schadevergoedingen verstaan die worden vergoed uit hoofde van wettelijke bepalingen, of die fatsoenshalve worden uitgekeerd ter voorkoming van schadeclaim.

Een overheid die bij de uitvoering van haar publiekrechtelijke taak schade heeft veroorzaakt, kan aan een belanghebbende, die onevenredig in zijn belangen is geschaad, een vergoeding uitkeren. Denk daarbij aan het afsluiten van een weg, een overweg, een brug of een kanaal, of aan andere verkeers-belemmerende bepalingen, waardoor een bedrijf in haar transportmogelijkheden wordt geschaad.

U dient daarvoor een gemotiveerd verzoek in te dienen.

Door een aantal instanties zijn speciale nadeelcompensatieregelingen opgesteld, zoals de Regeling Nadeelcompensatie Rijkswaterstaat, de Regeling Nadeelcompensatie Nederlandse Spoorwegen, de regeling Nadeelcompensatie Betuweroute.Lagere overheden hebben vaken een algemene verordening ter vergoeding van nadeelcompensatie.
    Onderweg 10
5368 LA Haren
T: 0412 46 50 74
F: 0412 46 50 71
M: 06 53 73 80 38
E:
info@ceelenrentmeesters.nl
www.ceelenrentmeesters.nl